Podjetje Lentus d.o.o. deluje in je organizirano tako, da zaposleni nismo pod komercialnimi, finančnimi in drugimi oblikami pritiskov ali vplivov, ki bi lahko vplivali na kakovost in rezultate našega dela.

Možnosti vplivanja oseb ali organizacij zunaj podjetja Lentus d.o.o. na rezultate meritev, analiz, preskušanja, kontrol, različnih strokovnih ocen in elaboratov, ocen tveganja, izvedenskih in drugih mnenj so preprečeni z natančnimi navodili za ukrepanje ob morebitnih poskusih vplivov na naše zaposlene.

Podjetje Lentus d.o.o. ne izvaja nobene dejavnosti, ki bi lahko ogrozila neodvisnost in nepristranost pri izvajanju vseh storitev. Dejavnosti pa se permanentno spremljajo in nadzorujejo.

Vsi zaposleni, ki neposredno ali posredno opravljajo storitve za naročnike in vsi drugi zaposleni so ob podpisu pogodbe o zaposlitvi oz. ob pričetku dela seznanjeni, da so vse informacije o naročnikih storitev in njihovi dejavnosti poslovna tajnost. Osebje podjetja Lentus d.o.o. teh informacij ne posreduje tretjim osebam.

Povpraševanje po naši storitvah se lahko izvede preko:

  • telefona: 0590-51-200, 041-901-508
  • telefaksa: 0590-51-993
  • e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  • osebno na sedežu podjetja na Cesti 4. maja 61 v Cerknici

Odločitev o izvedljivosti storitve poda strokovni delavec, zadolžen za določeno področje. Ta  odločitev posreduje direktorju podjetja Lentus d.o.o. in zainteresiranemu naročniku. Pred začetkom izvedbe storitve naročnik in izvajalec storitve v pogodbi določita medsebojne pravice in obveznosti.

Osnovo sistema kakovosti v podjetju predstavlja poslovnik kakovosti po standardu ISO 9001:2000 in SIST EN ISO/IEC 17020.

Poslovnik kakovosti ureja politiko in cilje kakovosti ter določa odgovornosti in pooblastila v podjetju. V poslovniku je opisani procesni pristop k zagotavljanju kakovosti. Natančno so opredeljene posamezne aktivnosti, odnosi in medsebojna komunikacija med zaposlenimi, da se preprečuje nastanek sistemskih neskladnosti. V primeru odstopanja od zahtev je zagotovljeno ažurno in učinkovito ukrepanje. Vsak zaposleni sprejema odgovornost za kakovost poslovanja podjetja na svojem področju ter prispeva k izboljšavam delovanja v celoti. V podjetju se daje glavni poudarek na kakovosti izvedbe storitev.

Kontrolni organ razpolaga z usposobljenim kadrom za vodenje in izvajanje strokovnih nalog. Osebje kontrolnega organa ima primerno kvalifikacijo, se redno strokovno izpopolnjuje in tako pozna zahteve v zvezi s kontrolami, ki jih izvaja. Osebje je sposobno, da na podlagi rezultatov preiskave razsodi o skladnosti s splošnimi zahtevami in o tem pripravi poročilo. Osebje je sposobno interpretirati ugotovljena odstopanja od zahtev normativov.

Osebje kontrolnega organa ni pod nobenimi komercialnimi, finančnimi in drugačnimi pritiski, ki bi vplivali na razsojanje. Kadar skušajo posamezniki vplivati na izvajalca kontrole, ta vljudno zavrne zahtevo. Če se pritisk stopnjuje, prekine delo, se odstrani z mesta izvajanja kontrole ter obvesti direktorja o razlogih za prekinitev.

Vodja kontrolnega organa je odgovoren za pripravo dokumentacije, izvedbo storitve in pravočasno oddajo. Terminski plan za izvedbo kontrole na terenu se izdela na podlagi prejetih informacij in trenutno danih pogojev. Rok za izvedbo storitve se dogovori sporazumno z naročnikom in/ali v okviru pogodbe.

Cene storitev se obračunavajo po trenutno veljavnem ceniku storitev podjetja, veljavnem na dan podpisa pogodbe. Aktualni veljaven cenik storitev je vedno na vpogled na sedežu družbe. Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.

Za konkretno povpraševanje velja cena storitev, ki je določena v medsebojni pogodbi.
Potni stroški se obračunajo posebej po veljavnih določilih.

Naročnik plača storitev na transakcijski račun družbe na podlagi izstavljenega računa z rokom plačila 15 dni, razen če ni v pogodbi določeno drugače.

Naročnik lahko v osmih dneh od zaključene storitve in prejema dokumentov poda pritožbo ali reklamacijo na opravljeno storitev. Pritožbo lahko poda pisno po pošti ali ustno na sedežu podjetja. Podjetje Lentus d.o.o. se zaveže da bo vse pritožbe in reklamacije rešilo v najkrajšem možnem času in bo o tem pisno obvestilo naročnika.